Malzahar Guide

Malzahar

Malzahar

Tiên Tri Hư Không

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư, Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
    GuideGame
    ×