Ziggs

Ziggs

Chuyên Gia Chất Nổ

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×