Ziggs

Ziggs

Chuyên Gia Chất Nổ

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    23 / 201
  • Thông Thiên Mobi
    0 / 1001
GuideGame
×