Sona

Sona

Đại Cầm Nữ

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Hỗ Trợ, Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×