Renekton Guide

Renekton

Renekton

Đồ Tể Sa Mạc

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×