Master Yi Guide

Master Yi

Master Yi

Kiếm Sư Wuju

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Sát Thủ, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×