Hecarim Guide

Hecarim

Hecarim

Bóng Ma Chiến Tranh

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×