Caitlyn Guide

Caitlyn

Caitlyn

Cảnh Sát Trưởng Piltover

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×