Brand

Brand

Ngọn Lửa Phục Hận

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×